Medicinteknisk avvikelse

 1. Då medicinteknisk avvikande artikel skickas till Hjälpmedelscentralen för vidare transport till leverantör, ska den vara märkt med rosa tag. Avsedd ruta kryssas i. Om Läkemedelsverket har meddelat referensnummer för avvikelsen anges det.

 2. Beställ hämtning via Hjälpmedelscentralens hämtorder.  

(Mer info finns under guiden till samarbetsavtalet på sidan Hjälpmedel i Västra Götaland)

Kopia på avvikelserapport (Anmälan/Rapport Medicinteknisk avvikelse) som sänts till leverantör/Läkemedelsverket/Inspektionen för vård och omsorg och som berör artiklar som hanteras av Hjälpmedelscentralen samt svar på insänd anmälan/rapport, adresseras till: 

Hjälpmedelscentralen Mölndal Box 59 431 21 Mölndal
E-post: E-postadress 
Fax: 010-435 78 00

Underlaget/informationen (rapport och svar) om alla medicintekniska avvikelser samlas för att de ska användas i samband med avtals- och sortimentsarbete, leverantörsavstämning, erfarenhetsåtergivning och verksamhetsutveckling.

En samlad rapportering sker via hjälpmedelsforum/kontaktpersoner.

Hjälpmedelscentralen bistår med teknisk dokumentation såsom ålder, antal rekonditioneringar, tidigare avhjälpande underhåll. Hjälpmedelscentralen kan ge sin syn på om rör sig om produktfel, bristande underhåll eller handhavandefel. Hjälpmedelscentralens biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse ingår i funktionshyran och beställs via arbetsorder
”9. Underlag till vårdgivares bedömning medtek avvik”

För ytterligare frågor kring transporten så kontaktar du
Kundtjänst 010-473 80 80

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31