Jour på sängar och personlyftar

 

Jourreparation gäller sängar och personlyftar. Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår ska i samband med leverans få skriftlig information om vad jourreparation innebär samt telefonnummer för kontakt. Telefonnumret finns dels i den skriftliga informationen men också på det aktuella hjälpmedlet.

Jourservice utföras vardagar kl. 16.30–08.00 samt dygnet runt lördagar, söndagar och helgdagar. Inställelsetiden är max 5 timmar.

Tjänsten jourservice utför av Hjälpmedelscentralen hos alla medverkande vårdgivare i Samarbetsavtalet.

Jour kan beställas om det uppstår en nödsituation på grund av att förskriven säng, sänglyft eller personlyft gått sönder utanför Hjälpmedelscentralens ordinarie öppettider. 

Nödsituationer som åtgärdas ska vara kopplat till svårigheter att sköta basala behov såsom sova, komma till och från toalett samt klara att äta och dricka. Övriga hjälpmedelsbehov räknas inte som akuta utan brukaren får vänta tills nästkommande vardag för att kontakta Hjälpmedelscentralen eller sin vårdgivare och beställa reparation. 

Innan jourreparation påbörjas skall en felsökning göras:

Säng och sänglyft Felsökning: Kontrollera att sängens alla sladdar är anslutna ordentligt, till vägguttag, manöverdosa, motorer och att ingen sladd är i kläm.

Fel som åtgärdas på jourtid är: Om en säng har fastnat i ett sådant läge att brukaren inte kan ta sig i och ur. Om sängryggens vinkel har fastnat i uppvinklat läge

Personlyftar

Felsökning: Kontrollera att lyften har laddats och att sladden till manöverdosa är ansluten samt att ingen sladd är i kläm. Kontrollera också att knappen för nödstopp inte är intryckt.     

Har lyften fastnat i upplyft läge finns nödsänkning, se bruksanvisning.

På nyare modeller av lyftar kan en orange informationslampa tändas på manöverpanelen. Den indikerar behov av årlig besiktning. Lyften kan användas som vanligt tills besiktningen är genomförd.

Fungerar inte personlyften efter felsökning kan jourreparation utföras

Har du frågor om jourservice? Kontakta sektionschef Lotta Lindgren 010-441 32 28

Brev som bifogas leverans ang jour 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31