Processbeskrivning vid vårdgivarspecifik förfrågan om ändring i IT-stödet

1. Förfrågan Vårdgivaren skickar blankett om förfrågan om systemförändring till funktionskoordinator för IT-stöd hjälpmedel. Det är viktigt att önskemål om förändringar skickas in i god tid, då flera parter kan bli inblandade samt att det kan krävas omfattande arbete och dialog för att genomföra förändringen. Du hittar blankett för förfrågan här. 2. Bedömning/ Prioritering Funktionskoordinator, vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor, gör en bedömning och första prioritering av förfrågan. Denna sker vid behov i dialog med vårdgivaren. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare. Om förfrågan kan genomföras lämnar funktionskoordinator ärendet vidare till systemutvecklare på Hjälpmedelscentralen för planering. 3. Planering Systemutvecklare hos Hjälpmedelscentralen (HMC) i dialog med funktionskoordinator, och vid behov vårdgivaren, planerar ärendet och tar fram förslag till lösning/åtgärd, tidsåtgång, kostnad, tidsplan för genomförande och klardatum. Vid behov görs planering tillsammans med systemleverantör. Funktionskoordinator och systemutvecklare hos HMC ansvarar för prioritering om så behövs. Vid behov kan även beredningsgrupp IT-stöd vara behjälpliga vid prioritering. 4. Svar till vårdgivare Systemutvecklare hos HMC återkopplar förslag på åtgärd/lösning, planerad tidsåtgång och eventuell kostnad till funktionskoordinator. Utifrån Ledningsrådets förordande att kostnader för denna typ av anpassningar fördelas mellan alla vårdgivare, gör funktionskoordinator bedömning av kostnadsfördelning. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare och vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor. Funktionskoordinator återkopplar förslaget till vårdgivaren. 5. Vårdgivarens återkoppling/beställning Vårdgivaren tar ställning till förslaget och återkopplar till funktionskoordinator om de vill beställa enligt förslaget eller om ärendet ska avslutas. Om vårdgivaren vill fortsätta processen så gör funktionskoordinator en beställning till systemutvecklare på HMC eller systemleverantör. Exempel på önskade vårdgivarspecifika ändringar Vårdgivare önskar förändra uppsättning av baskoder för att fördela om sina kostnader, exempelvis inom kommunens olika "stadsdelar". Vårdgivare vill förändra sin styrning av kostnader avseende LF/LH-artiklar för att fördela om kostnaderna inom sjukhus och primärvård. Dokument Blankett för förfrågan om vårdgivarspecifik ändring i IT-stödetNytt fönster. (52.1 Kb)

                                                                              

 1. Förfrågan

Vårdgivaren skickar blankett om förfrågan om systemförändring till funktionskoordinator för IT-stöd hjälpmedel. Det är viktigt att önskemål om förändringar skickas in i god tid, då flera parter kan bli inblandade samt att det kan krävas omfattande arbete och dialog för att genomföra förändringen. Du hittar blankett för förfrågan här.

2. Bedömning/ Prioritering

Funktionskoordinator, vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor, gör en bedömning och första prioritering av förfrågan. Denna sker vid behov i dialog med vårdgivaren. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare. Om förfrågan kan genomföras lämnar funktionskoordinator ärendet vidare till systemutvecklare på Hjälpmedelscentralen för planering.

3. Planering

Systemutvecklare hos Hjälpmedelscentralen (HMC) i dialog med funktionskoordinator, och vid behov vårdgivaren, planerar ärendet och tar fram förslag till lösning/åtgärd, tidsåtgång, kostnad, tidsplan för genomförande och klardatum. Vid behov görs planering tillsammans med systemleverantör. Funktionskoordinator och systemutvecklare hos HMC ansvarar för prioritering om så behövs. Vid behov kan även beredningsgrupp IT-stöd vara behjälpliga vid prioritering.

4. Svar till vårdgivare

Systemutvecklare hos HMC återkopplar förslag på åtgärd/lösning, planerad tidsåtgång och eventuell kostnad till funktionskoordinator. Utifrån Ledningsrådets förordande att kostnader för denna typ av anpassningar fördelas mellan alla vårdgivare, gör funktionskoordinator bedömning av kostnadsfördelning. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare och vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor. Funktionskoordinator återkopplar förslaget till vårdgivaren.

5. Vårdgivarens återkoppling/beställning

Vårdgivaren tar ställning till förslaget och återkopplar till funktionskoordinator om de vill beställa enligt förslaget eller om ärendet ska avslutas. Om vårdgivaren vill fortsätta processen så gör funktionskoordinator en beställning till systemutvecklare på HMC eller systemleverantör.

 

Exempel på önskade vårdgivarspecifika ändringar

  • Vårdgivare önskar förändra uppsättning av baskoder för att fördela om sina kostnader, exempelvis inom kommunens olika "stadsdelar".
  • Vårdgivare vill förändra sin styrning av kostnader avseende LF/LH-artiklar för att fördela om kostnaderna inom sjukhus och primärvård.

                                

                Dokument            

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28