Information om ålderspension

Allmän pension

Allmän pension är den lagstiftade ålderspensionen från Pensionsmyndigheten som består av tre delar:

  • Inkomspension och tilläggspension är de största delarna
  • Premiepension är den delen som du placerat i olika fonder
  • Garantipension är ett grundskydd för de som haft liten eller ingen inkomst.

Information och ansökningsblanketter finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

Avtalspensionen

Avtalspensionen tjänas in och betalas ut från respektive arbetsgivare.

Avtalspension, KAP-KL fr o m 2006 är en kollektivavtalad pension som kompletterar den lagstadgade pensionen och består av sex delar:

  • Avgiftsbestämd ålderspension, fr o m 21 års ålder betalar arbetsgivaren in pengar till din pension. Du väljer själv hur pensionsavgiften ska placeras. För de som inte väljer aktivt får sina pensionspengar placerade i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB. I försäkringen ingår återbetalningsskydd, men detta kan väljas bort. Fr o m 2008 är avgiften 4,25% och fr o m 2010 är avgiften 4,5%. Du vänder dig till de Försäkringsbolag som du valt när du vill ta ut din avgiftsbestämda pension. För information om val, vänd dig till Pensionsvalets hemsida eller ring 020-650 111 om du glömt vilket bolag du valt.
  • Förmånsbestämd ålderspension, du som har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp, (c:a 31.800 kr/månad år 2009) kan när du slutar din anställning i pensioneringssyfte också ha rätt till en förmånsbestämd pension.
  • Livränta, slutar man utan att ta ut sin förmånsbestämda pension har man rätt till en livränta istället. Detta förutsatt att man inte tillträder någon ny anställning hos arbetsgivaren inom 30 kalenderdagar.
  • Intjänad pensionsrätt, om man var anställd före 1998 och hade fyllt 28 år har man tjänat in pension enligt äldre pensions-bestämmelser. Den pensionen ingår i din totala avtalspension och baseras på tid och lön per 1997-12-31. Kan lyftas helt, partiellt (t ex arbeta 50% och ta ut pension på 50%) och temporärt (pension mellan t ex 61 - 65 år). Man måste ansöka om pensionen. Du kan också vända dig till förvaltningens kontaktperson när du vill ta ut din pension tidigast vid 61 år och senast från 67 år.
  • Efterlevandepension, om du avlider under anställningstiden kan dina efterlevande ha rätt till efterlevandepension. Det finns även ett efterskydd om dödsfallet inträffar inom 6 månader efter det att anställningen upphört eller om du avlider under tiden som du uppbär sjukersättning och månadsersättning AGS-KL eller arbetsskadelivränta.
  • Särskild avtalspension, är en pension som arbetsgivaren kan besluta om t ex vid övertaglighet, det innebär att det handlar om en individuell prövning och att personaldirektören beslutar i varje enskilt fall. Pensionen är således ingen rättighet för arbetstagaren. Tidigast vid 61 år.
  • Äldre pensionsavtal Vissa anställda och före detta anställda kvarstår i tidigare pensions-avtal t ex PFA som gäller för anställda som är födda 1938 och senare som fått sjukersättning eller arbetsskadelivränta före 1 januari 2006. PA-KL som gäller för anställda som är födda 1937 eller tidigare samt för de arbetstagare som erhållit sjukbidrag eller förtidspension före 1 januari 1998.

Mer information om din avtalspension hittar du på KPA:s hemsida. Det är KPA pension som administrerar och betalar ut din avtalspension.

Tjänstegrupplivförsäkringen

Om du, eller i vissa fall din make/maka, registrerad partner eller sambo avlider, utbetalas ett engångsbelopp till de efterlevande från tjänstegrupplivförsäkringen.

Vid frågor kontakta ditt löneteam eller HR-konsult, du kan också gå in på KPA:s hemsida. 

Senast uppdaterad: 2018-10-19 14:26