Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtagning av regional logistik- och försörjningsstrategi

Karin Karlsson

Vår politiska nämnd, Servicenämnden, har gett Regionservice i uppdrag att ta fram en regional logistik- och försörjningsstrategi. Syftet med framtagandet är att skapa en gemensamt beslutad strategi, handlingsplan och styrmodell inom området logistik- och försörjning.

 Karin Karlsson som är verksamhetsutvecklare inom logistik är uppdragsledare för strategiframtagningen. 

Vilka är med och tar fram strategin?  
Representanter från vårdförvaltningar, Regionservice, Västfastigheter, Koncerninköp, Miljö och VGR-IT är delaktiga i framtagningsarbetet. Det krävs ett nära samarbete mellan berörda förvaltningar för att möta vårdens behov inom området logistik och försörjning.   

Vad innebär en logistik- och försörjningsstrategi?  
Uppdraget tar ett helhetsgrepp kring logistik- och försörjningskedjan, vilket betyder att den inkluderar samtliga materialflöden inom hälso- och sjukvård. Från upphandling till leverans i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt utifrån vårdens behov. Det inkluderar även de returflöden som uppstår i form av smutsiga textilier, avfall, återvinning, tomma lastbärare mm.   

Vilka är de största logistik- och försörjningsflödena?  
Inom hälso- och sjukvården finns en mängd flöden som påverkar logistik- och försörjning exempelvis förbrukningsmaterial, textilier, läkemedel, hjälpmedel, post- och paket, livsmedel, måltider, prover, blod, gas, flergångsinstrument (sterila/ickesterila), byggmaterial, utrustning, möbler, inventarier, sängar, avfall mm. 

Vad blir resultatet av strategin? 
Strategin kommer utifrån det dagens nuläge, trender, mål och visionsdokument samt de behov, brister och utmaningar som identifierats resultera i en handlingsplan med prioriterade aktiviteter. Nedan visas en visuell bild på framtagningsprocessen. 

Strategi och handlingsplan
 

På vilket sätt påverkas logistik- och försörjningsstrategin av övriga aktuella projekt? 
Det som i närtid framförallt påverkar logistik- och försörjningsstrategin är kopplat till om- och nybyggnationsprojekt som pågår på flera sjukhus runt om i regionen. Här finns ett stort behov av att samverka mellan byggprojekt och skapa en kunskapsbank. Dessutom att klargöra ansvar och roller mellan förvaltningar.  

Längre fram i tiden och till viss mån redan idag influeras strategin av andra stora pågående projekt som Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och Omställningen av hälso- och sjukvården som innebär: 

  • Utveckla och stärka den nära vården 

  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet 

  • Öka användandet av digitala vårdtjänster 

  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

När kommer strategin vara klar? 
Tidplanen är tight och strategin ska rapporteras i Servicenämnden i december. Då strategin är klar går processen vidare till nästa steg, dvs att starta de prioriterade aktiviteterna. Genomförandet är viktigt. Strategin får leva vidare och följas upp. 

Kan du ge exempel på vad för aktiviteter som strategin kan mynna ut i? 
Jag kan nämna exempel som materialstyrning, inköpsprocessen, IT-system, optimering av transporter, infrastruktur vid om- och nybyggnation, avfallsprocessen och lastbärare som några områden där aktiviteter finns listade. Mer specificerat får jag återkomma med längre fram i processen.  

 

Senast uppdaterad: 2018-09-27 09:05