Länkar kommunikation och kognition

Här hittar du länkar till information som Hjälpmedelscentralen vill tipsa om

Appar

Habilitering och hälsa - Västra Götalandsregionen
http://www.vgregion.se/sv/Habilitering--Halsa/Forstapatient/Hjalpmedel/Appar-smartphone-och-surfplattor/ 
Här hittar du bra information om Appar, Smarttelefoner och Surfplattor vid funktionsnedsättning

Bildstöd
http://www.kom-hit.se/
Kommunikationsstöd i Vårdsituationer. Bildstöd för sjukvården.
http://www.bildstod.se/
OBS sidan "Bildstöd" fungerar ej i Explorer webbläsare.

DART - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
http://www.dart-gbg.org/
Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som tillhör Sahlgrenska Universitets sjukhuset.

Kunskapsguiden
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Sidor/default.aspx
Här hittar du nationella webbutbildningar och information om evidensbaserad praktik från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicins utvärdering (SBU), Sveriges Kommunser och Landsting (SKL), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Legimus
http://www.legimus.se/start
Legimus är Myndighetens för tillgängliga mediers, MTM:s, bibliotek. Här kan du söka efter och låna deras böcker. (T ex böcker i Daisyformat eller översatta till punktskrift).

Lär om teknikstöd
http://laromteknikstod.se/
Här hittar du information om teknik stöd framförallt målgrupp barn och unga.

Myndigheten för delaktighet
http://www.mfd.se/
Här hittar du mycket matnyttig information om funktionshinder, funktionsnedsättningar, välfärdsteknologi och hjälpmedel. Bland annat hittar du här en webbutbildning om "Kognition" samt  "Kognitionssimulatorn".

Myndigheten för tillgängliga medier
http://www.mtm.se/
Nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Taltjänst
http://www.taltjanst.se/
Taltjänst är en tolkservice för den som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Teletal
http://www.teletal.se/
Nationell tjänst för stöd att telefonera. Gratis. Ingen remiss behövs.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25