2015-01-29 Uppföljningslista på elrullstolar äldre än 12 år

Nu finns aktuell lista i Crystal Report hos de vårdgivare (baskod) som har patienter som använder en elrullstol som är äldre än 12 år. Kund och Hjälpmedelscentralen har gemensamt tagit fram en arbetsmodell för utrangering av äldre elrullstolar och i dokumentet "Arbetsmodell för utrangering av elrullstol" kan du läsa mer om hur det ska gå till. Den gemensamma arbetsmodellen tillsammans med informationsbrev finns också i Crystal Report.