Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukresor

Information gällande sjukresor i och med covid-19

Med anledning av covid-19 sker det just nu tillfälliga förändringar och åtgärder gällande sjukresor. Nedan hittar du mer information om nya beslut och tillfälliga förändringar från Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Den 9 april 2020 fattade Västra Götalandsregionen beslut om transport för patienter med misstänkt/bekräftad smitta av covid-19. Syftet är att säkra transport av patienter med misstänkt/bekräftad covid-19 som ej är i behov av ambulanssjukvård och som inte kan åka vanlig sjukresa med taxi.

Är du misstänkt/bekräftad smittad av covid-19?
Kontakta 1177 för att få hjälp med att boka din sjukresa.

Med anledning av covid-19 har olika lösningar tagits fram för att säkerställa att du som sjukresenär som reser del av resan med båt i Göteborgs Södra skärgården kan resa tryggt. Det finns också ett behov av att särskilt smittkänsliga patienter erbjuds möjlighet att resa säkert.

För resor med privat båt gäller följande

Patienter i riskgruppen 70+ eller patienter med sjukreseintyg för sjukresetaxi samt patienter med särskilt läkarintyg kan nu få ersättning för användning av egen båt för att komma till och från fastlandet.

 • Ersättning för resa med privat båt är 450 kr/enkelresa, ingen egenavgift tas ut. Egenavgift tas ut när sjukresan fortsätter beroende på färdsätt:
  - Sjukresetaxi          80 kr
  - Privat bil               100 kr
  - Kollektivtrafik        20 kr
 • Ersättning för privat båt gäller under perioden 15 juni till 31 augusti 2020.
 • Ansökan om ersättning sker med en särskild blankett som du hittar på 1177.se/sjukresor att ladda ner. Du kan också få blanketten hos din vårdgivare. För att få ersättning krävs också att du bifogar besökskvitto/underlag från vårdinrättningen med din ansökan. Ansökan skickas till sjukresekontoret som har följande adress: Regionens Hus, Sjukresor, 405 44 Göteborg.

Från och med den 10 juni 2020 kommer du som sjukresenär kunna få en avskild plats abonnerad på båtarna i Göteborgs södra skärgård. Syftet är att öka tryggheten för dig som sjukresenär och skapa en bättre möjlighet att hålla fysisk distans till dina medresenärer.

Sjukresor bokas som vanligt senast vardagen innan mellan klockan 8 och 17 via Västtrafiks Kund- och resetjänst som samordnar resorna. Om du ska åka båt en del av sjukresan abonneras nu en särskild plats. Det kommer att finnas plats för en sjukresenär med sällskap per båt och de två platserna kommer att skärmas av med plexiglas. Du som resenär ansvarar själv för att ta dig till och från färjan och den anvisade platsen.

Det handlar om resenärer som ska till och från vården med Västtrafiks servicefordon men som inte har misstänkt eller konstaterad smitta av Corona. Om du har misstänkt eller konstaterad Coronasmitta hänvisar vi dig till 1177.

För bokning kontakta Västtrafiks Kund- och resetjänst via telefon 020-91 90 90. Du hittar mer information om sjukresor på 1177.se/sjukresor. Du kan även kontakta Sjukresors kundtjänst för frågor via telefon 010-473 21 00.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om följande tillfälliga ändringar av tillämpningen av regelverk för sjukresor.

Detta gäller fram till och med den 31 december 2020:

 • En patient som tillfälligt behöver vård på grund smitta/misstänkt smitta av covid-19 alternativt att andra i hemmet har smitta/misstänkt smitta kan patienten behöva flytta från sin folkbokföringsadress på grund av smittrisk eller att andra i hemmet är satta i karantän. Vid dessa tillfällen kan patienten få ersättning för sjukresa från det tillfälliga boendet.
 • Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi.
 • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning). 
 • Sjukresepatienter som är 70 år eller äldre och behöver vård och de patienter som har sjukreseintyg för taxi kan ersättas för nyttjande av egen båt för att komma till och från fastlandet.
 • Ersättning för resa med egen båt är 450 kr/enkelresa. Beloppet är baserat på en bedömning av kostnaden för resa med egen båt.

Västtrafik har beslutat att ta bort möjligheten för resenärer att sitta fram i taxibilen under sjuktransport för att förhindra smittspridning, även om det i nuläget inte är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Från och med den 19 mars 2020 är det inte längre möjligt att boka en sjukresa eller en färdtjänstresa med plats i framsätet.

Kunder som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om kunden tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation. Detta beslut gäller tills vidare.

Kontakta Västtrafik för frågor
Västtrafik kommer fram över att behöva besluta fler åtgärder i och med Covid-19. På www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/corona/ hittar du uppdaterad information om vad som gäller.

Som ett led i att försöka minimera risken för spridning av Covid-19 fattade Västtrafik ett beslut den 26 mars 2020 om att successivt införa ensamåkning för alla sjuk- samt färdtjänstresenärer. Resorna kommer alltså inte samordnas på det sätt som normalt sker. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Det gör att Västtrafik på ett bättre sätt uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minskar risken för smittspridning för både förare och resenär.

Kontakta Västtrafik för frågor
Västtrafik kommer fram över att behöva besluta fler åtgärder i och med Covid-19. På www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/corona/ hittar du uppdaterad information om vad som gäller.”

Regionservice tillhandahåller service och administration kring sjukresor; ersättningar för resor till och från exempelvis vårdcentral eller ett sjukhus pga. sjukdom eller förlossning, inom Västra Götalandsregionen.

Sjukresa med Ronden och sjukrestaxi/specialfordon

Tänk på att ta reda på följande innan beställning av sjukresa:

 • Patientens personnummer
 • Vart ska patienten åka
 • Ska patienten hämtas eller lämnas inne på avdelningen/mottagningen
 • Har patienten några hjälpmedel (rullstol/rullator), går de att fälla ihop
 • Kan patienten åka vanligt fordon eller krävs specialfordon
 • Kan patienten sitta var som helst i bilen
 • Kan patienten samåka eller måste patienten på grund av medicinska skäl åka direktresa
 • Behöver patienten följeslagare

OBS! Under rådande pandemi kommer samtliga resenärer som uppvisar symptom som kan tyda på smitta av covid-19 att nekas sjukresa med Västtrafik. Detta gäller oavsett orsak till symptomen. Det är en säkerhetsåtgärd för att minimera risken för smittspridning i den särskilda kollektivtrafiken. Västtrafiks kund- och resetjänst som tar emot bokningar samt förare av sjukresa är instruerade att förhindra att resenärer med symptom kommer in i fordonen, vilket innebär att en resenär kan nekas att stiga in i fordonet.

Telefonnummer

Beställningscentralen  020 – 91 90 90 
Liggande sjukresa, bår  031 – 703 13 08 
Flexlinjen i Göteborg och Mölndal  031 – 41 96 90 
Vårdbehov under färd 031– 703 13 00 
Ambulans, inte akut                             031-703 13 08
Akut  112  

Vid planerade vårdbesök ska sjukresa beställas upp till 14 dagar före besöket men senast dagen innan, vardagar 08.00 - 17.00.
Resor från vårdbesök kan beställas samma dag.
Vid akuta vårdbesök kan sjukresa beställas dygnet runt, alla dagar. 

Vid försening/synpunkter

Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om du har synpunkter på din sjukresa ring 020 – 91 90 90.

Ersättning

Ersättning beräknas efter det billigaste färdsättet. Detta innebär som huvudregel att sjukresa ska ske med Ronden, tåg, buss, spårvagn eller privat bil.    

Resa med dyrare färdsätt

Om patientens medicinska tillstånd kräver resa med dyrare färdsätt, ska detta styrkas med ett intyg. Sådant intygande godtas från vårdgivare som träffat patienten. Exempel på dyrare färdsätt är sjukresetaxi och specialfordon.

Besökskvitto

För att patienten ska kunna ansöka om ersättning/frikort för sjukresa krävs att besökskvitto finns med vid ansökan. Tänk därför på att det är viktigt att alltid ge patienten besökskvitto. 

Högkostnadsskydd

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Om patientens egenavgifter för sjukresor är 1 650 kr eller mer under en kortare tid än 12 månader, kan denne ansöka om frikort. Med frikort slipper patienten egenavgiften för resterande 12-månadersperiod räknat från patientens första resa. Det är inte tillåtet att stryka resor för att förlänga frikortsperioden. Frikort utfärdas endast framåt i tiden. Även resekostnader som är mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Patienten måste själv bevaka när den når högkostnadsgränsen och lämna in kvitton till sjukresekontoret för att ansöka om ett frikort.                  

Frikort medför inte rätt att resa med sjukresetaxi, intyg krävs.

Att tänka på innan man intygar resa med sjukresetaxi

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård räknas som sjukresa. En sjukresa med sjukresetaxi är inte något alla har rätt till.

Finns medicinskt skäl för en resa med sjukresetaxi kan du som vårdgivare med legitimerad yrkesroll utfärda ett reseintyg.

Sjukresa ska i första hand göras med Ronden, kollektivtrafik eller privat bil. 
Ronden är en specialanpassad buss för sjukresenärer som går till de flesta större sjukhusen i Västra Götalandsregionen.   

Reseintyg via webben

Från och med februari 2019 finns ett digitalt Reseintyg som du som vårdgivare med legitimerad yrkesroll ska använda.
En kurs för denna finns på lärplattformen den heter Reseintyg via webben. Du loggar in på Websiten med ditt personliga TjänsteID+ (SITHSkort). Tänk på att sätta in kortet innan du startar webbsiten. Vårdpersonal som inte är legitimerade kan vid behov få behörighet genom delegation från sin chef. För frågor om delegation kontakta Sjukresors kundtjänst.  

Manual för hur man registrerar dessa intyg se avsnittet blanketter och instruktioner.

Hur man fyller i blanketten 

Vårdinrättning
Patientens personuppgifter
Datum

Särskilda behov
Fyll i de särskilda behov som patienten har vid resa. Uppgifterna behövs för att patienten ska få rätt resa utifrån sina behov. Kan patienten på grund av medicinska skäl inte åka Ronden måste detta intygas här. 

Underskrift
Intyget skrivs under av legitimerad vårdpersonal. Detta görs med namnunderskrift, namnförtydligande samt befattning. 

Intyget
Fylls i av legitimerad vårdpersonal, får ej lämnas till patient. 
Detta intyg ska skickas in omgående till sjukresor av vårdgivaren.
Reseintyg för sjukresa ska grunda sig på patientens hälsotillstånd vid fram- och återresa.

Postadress
Regionens Hus
Sjukresor
405 44 Göteborg

Blankett 901065 vårdgivarintyg vid sjukresa beställs via Marknadsplatsen 010 – 441 02 00

Privat bil och kollektivtrafik

Privat bil

Ersättning för sjukresa med privat bil är 1,85 kronor per km. Ersättning utgår för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften, vilken är 100 kr per enkel resa. Detta innebär att för de första 5,4 milen utgår ingen ersättning. 

Kollektivtrafik

Vid resa med kollektivtrafik får patienten själv ansvara för resan och eventuella bokningar av biljetter. Patienten kan ansöka om ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften, vilken är 20 kr per enkel resa.  

Flexlinjen i Göteborg och Mölndal

Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Bokningen blir smidigare om du först anmäler dig som resenär. När du är anmäld kan du också få ett påminnelsesamtal till din telefon med rätt tid för avresa. Har du färdtjänsttillstånd behöver du inte anmäla dig utan kan boka din resa direkt. Du måste boka din resa i förväg och blir därmed garanterad en sittplats.  

Ändring för sjukresenärer som reser med flexlinjen i Göteborg och Mölndal
Från och med den 30 juni 2020 behöver du som sjukresenär betala kollektivtrafiktaxa när du reser med flexlinjen i Göteborgs och Mölndals stad och därefter skicka in ditt kvitto för resan för att får ersättning. Du hittar mer information om egenavgifter samt om hur du ansöker om din ersättning på 1177.se/sjukresor.

För frågor eller mer information är du välkommen att kontakta Sjukresors kundtjänst via telefon 010-473 21 00.

Ronden sjukreselinje

Ronden trafikerar de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Bussarna är handikappanpassade och har toaletter. De går efter fastställd turlista helgfria vardagar måndag-fredag.
Ronden är öppen för resenärer i den allmänna kollektivtrafiken.
Sjukresenären betalar 0 kr i egenavgift för sjukresa och är garanterad plats om resan är beställd via Beställningscentralen.
Inga kontanter på bussarna endast betalkort/kontoladdnings kort. Skolkort och fritidsladdning gäller ej.
Anslutningstaxi till rondenhållplatsen är kostnadsfri.

Kan patienten av medicinska skäl inte åka med Ronden krävs ett reseintyg från vårdgivaren som styrker detta.

Den maximala väntetiden för sjukresa med Ronden är 3 timmar, har patienten reseintyg för sjukresa med sjukresetaxi av medicinska skäl är maximala väntetiden 1 timme.

Obs! Rondenlinjen mellan Skövde- Falköping – Borås- Göteborg (Ronden 10) läggs ner från tidtabellskiftet 15 juni 2020. Resenärer hänvisas då till ordinarie kollektivtrafik.

Göteborg och Södra Bohuslän
Det går tre bussar (Ronden 5, 8 och 9) till Göteborg per dag. Varje buss gör två tur och returresor.

Skaraborg 
Det går en buss (Ronden 5) till Göteborg per dag. Bussen gör två tur och returresor.

Sjuhärad
Det går en buss (Ronden 5) till Göteborg per dag. Bussen gör två tur och returresor.

Fyrbodal och Norra Bohuslän
Det går två (Ronden 8 och 9) bussar till Göteborg per dag. Varje buss gör två tur och returresor och en (Ronden 6) buss till Uddevalla sjukhus.

Sjukresetaxi/specialfordon

Måste patienten av medicinska skäl åka med sjukresetaxi ska detta intygas av dig som legitimerad vårdpersonal via det digitalta Reseintyget och i undantag på blankett Reseintyg för sjukresa.

Tänk på att Ronden jämställs med sjukresetaxi och ska användas i första hand. Kan patienten inte åka med Ronden måste detta intygas. Sjukresa ska bokas när patienten är färdig med sitt vårdbesök. Var tydlig gentemot både patient och Kund- och Resetjänst med var patienten ska hämtas av chauffören.

Egenavgiften för en sjukresa är 80 kronor per enkel resa och betalas direkt till chauffören vid resans start. Patienten måste alltid vara beredd på att samåka och anpassa avresetiden med upp till en timme. Kan patienten av det medicinska tillståndet inte samåka utan måste resa direkt hem krävs reseintyg från vårdgivare.

När du som vårdgivare utfärdar sjukreseintyg efter medicinsk bedömning av en patient kan intyget utfärdas för olika perioder. Till exempel 1 dag, 3 månader, 6 månader eller upp till max 1 år.

Tillstånd kan utfärdas för ensamåkning max 3 månader och framsäte max 6 månader.

Karensresor

Om en patient saknar pengar till egenavgift finns möjlighet för sjukvårdspersonal att beställa en så kallad karensresa, patienten kommer då i efterhand att faktureras för egenavgiften.
Beställningen görs som vanligt på Kund- och Resetjänst, den som beställer uppger sitt namn och avdelningen samt talar om att patienten inte har några pengar till egenavgiften.
Karensresor får bara bokas vid hemresa från vårdgivare. I undantagsfall kan även sjukvårdspersonal boka inresa för patient som saknar pengar. 
Tänk på att karensresor ska tillämpas mycket restriktivt.

Vidareresa

Resa med sjukresetaxi från öppenvård för fortsatt vård på sjukhus. Vidareresa är kostnadsfri för patienten.  

Resor för nordisk och EU/EES/Schweiz-medborgare

Om patientens medicinska tillstånd kräver resa med dyrare färdsätt kan detta beställas via Kund- och Resetjänst.
För beställning av sjukresor med sjukresetaxi måste blanketten *Beställning av transport för nordiska eller EU/EES/Schweiz-medborgare via Västtrafik” faxas/mailas till Beställningscentralen faxnr: 0500–41 00 70  mail: vt.ua.fax@samres.se

Nordisk medborgare

Vid beställning av sjukresor med sjukresetaxi ska fullständig adress i hemlandet anges och ID-handling ska faxas/mailas till Västtrafik faxnr: 0500–41 00 70 mail: vt.ua.fax@samres.se.
Transport för Nordiska medborgare till hemlandet ska intygas av läkare i särskild ruta på blanketten måste vara komplett ifylld. Viktigt att alltid fylla i fullständig folkbokföringsadress i hemlandet (gäller inte akut inresa).

EU/EES/Schweiz-medborgare

Personer med giltigt EU-kort eller annat giltigt intyg från Försäkringskassan. blanketten måste vara komplett ifylld (gäller inte akut inresa).

Vid beställning av sjukresor med sjukresetaxi ska även en tydlig kopia på EU-kort eller annat giltigt intyg från Försäkringskassan faxas/mailas till Västtrafik faxnr: 0500–41 00 70 mail: vt.ua.fax@samres.se

En tydlig kopia på EU-kort eller annat giltigt intyg från Försäkringskassan skall alltid faxas med blanketten (kopiera kortet med förstoring samt med ljusare bildjustering).

Ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort gäller också. 

OBS! Sjukresa får inte beställas för vidare transport till sitt hemland till exempel till flygplats, tågstation eller hamnen.

Patient som varken är Nordisk- eller EU/EES eller Schweiz medborgare:
Får inte åka sjukresa.  

För resor med annat färdsätt kontakta Sjukreseenheten via telefon 010-47 32 100.

Om patienten är i behov av följeslagare ska detta intygas av vårdgivaren. För barn under 19 år krävs inget intyg om inte fler än en följeslagare behövs. Följeslagare ska intygas på Reseintyg via webben eller i undantagsfall blanketten Reseintyg för sjukresetaxi

In/hemresa för följeslagare

Patient kan av olika orsaker vara i behov av följeslagare. Detta ska intygas på Reseintyg via webben eller i undantagsfall blanketten Reseintyg för sjukresetaxi. Reseintyget utfärdas på patienten och inte på följeslagaren.
Det är alltid det billigaste färdsättet (Ronden/kollektivtrafik/privat bil) som gäller. Det är endast om den maximala väntetiden överstiger 3 timmar med kollektivtrafik eller sjukreselinje har följeslagaren rätt till sjukresa med sjukresetaxi. 

Hemresa för vårdpersonal

Även för vårdpersonal som följt med patienten som följeslagare gäller det billigaste färdsättet men den maximala väntetiden är då 1 timma. Eventuell sjukresetaxi ska då beställas som följeslagare/sjukresa, inte som personal/tjänsteresa.

Gäller endast besök till barn under 19 år. 

Led i behandlingen

Vårdgivaren ska styrka om föräldrar eller andra anhörigas besök ingår som ett led i behandlingen. Ersättningen utgår till den som har gjort besöket och ansöks på blanketten ”Ansökan om ersättning för besöksresa”.   

Ej led i behandlingen

Ersättning kan lämnas för ett besök per kalendervecka till barn som vårdas på sjukhus.

Förgävesbesök

Överflyttningsresa

Permissionsresa

Tjänsteresa/Personalresa

Godstransport

Bomresa

 

Förgävesbesök

När en vårdgivare avbokar eller ändrar en tid för besök, och patienten har haft utlägg för sjukresa, ska vårdgivaren ersätta patienten. Även i de fall någon resa inte påbörjats men patienten har haft utlägg för exempelvis tågbiljetter som inte går att avboka ska patienten ersättas av vårdgivaren  

Överflyttningsresa

Observera att överflyttningsresa inte är sjukresa.
Överflyttningsresa är resa mellan vårdinrättningar vid slutenvård.
Resor som avser permission som vården ansvarar för ska beställas via beställningscentralen på 020-91 90 90 

Vid bokning skall man ange:

 • Patientens personnummer
 • Datum/ Klockslag
 • Från adress/till adress
 • Ansvar
 • Beställarens namn och telefonnummer  
 • Ska patienten hämtas eller lämnas inne på avdelningen/mottagningen
 • Har patienten några hjälpmedel (rullstol/rullator) Går de att fälla ihop.
 • Kan patienten åka vanligt fordon eller krävs specialfordon.
 • Kan patienten sitta var som helst i bilen
 • Kan patienten samåka eller måste patienten p.g.a. medicinska skäl åka ensam i bilen.
 • Behöver patienten följeslagare   

Kostnaden för överflyttningsresa faktureras i efterhand till respektive klinik/vårdinrättning. 
Patienten skall inte betala någon egenavgift. 
Överflyttningsresa med annat färdsätt ersätts av vårgivaren. 

Permissionsresa

Observera att permissionsresa inte är sjukresa.
Resor som avser permission som vården ansvarar för ska beställas via beställningscentralen på 020-91 90 90 

Vid bokning skall man ange:

 • Patientens personnummer
 • Datum/ klockslag
 • Från adress/till adress
 • Ansvar
 • Beställarens namn och telefonnummer  
 • Ska patienten hämtas eller lämnas inne på avdelningen/mottagningen
 • Har patienten några hjälpmedel (rullstol/rullator) Går de att fälla ihop.
 • Kan patienten åka vanligt fordon eller krävs specialfordon.
 • Kan patienten sitta var som helst i bilen
 • Kan patienten samåka eller måste patienten p.g.a. medicinska skäl åka ensam i bilen.
 • Behöver patienten följeslagare   

Kostnaden för permissionsresan faktureras i efterhand till respektive klinik/vårdinrättning. 
Patienten skall inte betala någon egenavgift. 
Permissionsresan med annat färdsätt ersätts av vårgivaren. . 

Frivillig permission         

Vid frivillig permission, dvs när patienten själv väljer att åka hem, ska resan alltid bekostas av patienten själv,  får inte beställas som sjukresa via beställningscentralen. 
Det är viktigt att patienten informeras om vad som gäller vid permissionsresor.
Permissionsresa med annat färdsätt ersätts av vårdgivaren. 

 

Tjänsteresa/personalresa (ej Skövde)

Resor som avser tjänste/personalresa ska beställas via

 • Beställningscentralen 020-91 90 90

Vid bokning skall man ange:

 • Uppge tjänsteresa
 • Namn på resenär
 • Datum / Klockslag
 • Från adress och till adress
 • Ansvar
 • Beställarens namn och telefonnummer  

Kostnaden för tjänste/personalresa faktureras i efterhand till respektive enhet/klinik/vårdinrättning.

För att kunna boka via beställningscentralen måste Ni vara aktiverade via ert ansvarsnummer. Taxiresor gällande tjänsteresor kan beställas av anställd inom Västra Götalandsregionen.

Aktivering av ert ansvarsnummer görs på:

Godstransport

Observera att godstrasnporter inte är sjukresa.
Resor som avser gods som vården ansvarar för ska beställas via beställningscentralen 020-91 90 90

Vid bokning skall man ange:

 • Typ av gods
 • Datum / Klockslag
 • Från adress och till adress
 • Ansvar
 • Beställarens namn och telefonnummer  

Kostnaden för godstransporten faktureras i efterhand till respektive klinik/vårdinrättning. 

Bomresa 

En resa som beställts måste avbokas om patienten inte ska åka. Har vårdgivaren missat att avboka, och en kostnad för resan har uppstått, så kan vårdgivaren få betala en avgift på 200 kr. Om det är patienten som har missat att avboka så får patienten betala avgiften.

Blanketter och instruktioner

Titel

Har ni frågor angående sjukresor är ni välkomna att ringa eller mejla oss. 

Regionens Hus
Sjukresekontoret
405 44 Göteborg
Tel 010-473 21 00
Fax: 010-473 21 10  
sjukresor@vgregion.se    

 

Susan Bengtsson

Sjukresor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Fler kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2020-06-25 14:28