Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Instruktion för hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel

Allmän information

 • Hämtning kan beställas när hjälpmedel ska återlämnas eller av annan anledning ska skickas till Hjälpmedelscentralen. Gå till information nedan.                                                    
 • Vid återlämning till Hjälpmedelscentralen ska hjälpmedlet vara synligt
  rent och vid behov desinfekterat med ytdesinfektionsmedel. Går
  hjälpmedlet inte att rengöra och desinfektera ska det inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen, utan kasseras av vårdgivaren och anmälas till Hjälpmedelscentralen som onormalt slitage.
 • Hämtning beställs via hämtorder i webSesam. Manuell order finns på
  Hjälpmedelscentralens webbplats och används endast vid längre
  avbrott i systemet eller när hyrd grundutrustning ska återlämnas och beställaren ej har tillgång till WebSesam.
 • Hämtning av hjälpmedel ska i första hand utföras i samband med
  nästkommande fasta leveransdag för det geografiska området, och
  maximalt 7 arbetsdagar efter att hämtorder registrerats.
 • Funktionshyran avslutas med automatik 3 arbetsdagar efter registrering av hämtorder.
 • Hjälpmedelscentralen ska avregistrera hjälpmedel från
  hjälpmedelsbilden i webSesam inom 7 arbetsdagar från det att
  hämtordern registrerats.
 • Hjälpmedel som har förkommit ska inte registreras på hämtorder, utan
  ska istället rapporteras som förkommet hjälpmedel enligt rutin. Se
  Anmälan om förkommet hjälpmedel
 • Vid felaktigt registrerad hämtorder kontakta Hjälpmedelscentralens
  kundtjänst val 2 därefter val 1 för Lager-Leverans-Kundorder för att makulera hämtorder.
 • När hjälpmedel ska hämtas i buffertförråd eller på annan fast hämtplats (t ex förskrivarens arbetsplats/enhet eller serviceboende) ska Hjälpmedel placeras i lastbärare (när sådan finns).
  Lastbärare packas så att de kan lastas ur på ett säkert sätt med tanke på både personal och hjälpmedel.

 

Registrering av hämtorder

 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att det
  som bockas i på hämtordern överensstämmer med det som ska
  hämtas.
 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att
  hjälpmedel är väl rengjorda.
  Kontroll kan göras personligen eller genom att stämma av med patient,
  närstående, omvårdnadspersonal eller annan berörd.
 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att
  hjälpmedel, där det inte krävs teknisk kompetens för demontering, är demonterade innan hämtning (till exempel sängdävert, antidecubitusmadrasser, el-sängryggstöd och fast toaförhöjning). För vissa hjälpmedel, som är monterade i tak, vägg eller i ett annat huvudhjälpmedel, ska inte hämtorder registreras. Här ska i stället en arbetsorder om demontering/avinstallation registreras i Websesam. Vad som gäller kring demontering för olika artiklar framgår i artikelinformationen i Websesam. Ytterligare information om demontering finns på Hjälpmedelscentralens webbplats Demontering/ avinstallation
 • Utskrift av hämtorder behöver endast göras av vårdgivare om hämtningen ska ske i buffertförråd med förrådsnummer. För korrekt utskrift tryck först på ”Verkställ”.
  Utskriften måste göras genom att använda knappen ”Skriv ut” i webSesam, annars kommer inte all information med. Hämtordrar läggs i avsedd låda alternativt fästs på hjälpmedlet (om låda saknas). Tejp ska inte användas på textila material eller plexiglas.

Vid hämtningar hemma hos patient, på förskrivares arbetsplats eller på serviceboende skriver Hjälpmedelscentralen ut hämtordern.

 • Om patienten har hjälpmedel på två platser t.ex. korttidsenhet och
  egna hemmet ska två separata hämtorder göras.
 • Den som registrerar hämtordern ska kontrollera att rätt kontaktuppgifter finns angivna på hämtorder (adress, telefon, portkod, person som ska kontaktas mm). I informationsfältet finns det möjlighet att skriva kommentarer och praktisk information angående hämtningen.
 • Vid hämtning från dödsbo registreras detta under ”Hämtplats/Åtgärd” vid registrering av hämtorder. Önskas annat datum för hämtning än ordinarie hämtdag skrivs önskemål om hämtdatum i fritext i kommentarfältet. Hjälpmedelscentralen kontaktar snarast den angivna kontaktpersonen för att överenskomma om datum och tidpunkt.
 • När hämtorder är registrerad tar Hjälpmedelscentralen kontakt med angiven kontaktperson för att boka tid för hämtning.
  Hjälpmedelscentralen gör kontaktförsök under en period på 7 arbetsdagar och lämnar om möjligt meddelande via telefonsvarare eller SMS.
 • I de fall Hjälpmedelscentralen inte når angiven kontaktperson under
  perioden makuleras hämtorder och hyran återstartas. Meddelande om
  makulerad hämtorder görs i webSesam. Kan hämtningen inte
  genomföras på grund av att ingen finns på plats vid en överenskommen hämtning, så debiteras vårdgivaren för bomkörning
  med fastställd avgift.
 • Vid hämtning på patientens vistelseadress kontrollerar transportören
  att hämtorder stämmer överens med de hjälpmedel som ska
  återlämnas och lämnar returkvitto på platsen.

Hämtning av hjälpmedel som måste demonteras eller avinstalleras innan hämtning

Demontering/avinstallation ingår i funktionshyran för alla hjälpmedel som kräver teknisk kompetens för att demonteras eller avinstalleras.

För hjälpmedel som kräver teknisk kompetens för demontering innan hämtning, ska arbetsorder om demontering/avinstallation registreras. Då behövs ingen hämtorder registreras i WebSesam. Undantag gäller för sängar, UVB-lampor, Gripstänger samt toalyftar. I dessa fall räcker det att endast registrera en hämtorder.

För vissa hjälpmedel som kräver teknisk kompetens för demontering/avinstallation innan hämtning, kan förskrivare själv demontera/avinstallera hjälpmedlet eller välja att registrera en arbetsorder.

För enklare hjälpmedel, som inte kräver teknisk kompetens för att demontera/avinstallera, förväntas hjälpmedlet vara demonterat/avinstallerat av patient, anhörig, vårdpersonal eller förskrivare innan Hjälpmedelscentralen utför hämtning. Demontering/avinstallation av sådana hjälpmedel ingår inte i funktionshyran och registreras en arbetsorder om demontering/avinstallation, debiterar Hjälpmedelscentralen för tjänsten.

Vad som gäller för demontering/avinstallation för olika typer av hjälpmedel framgår i artikelinformationen i websesam. Ytterligare information finns också på Hjälpmedelscentralens webbplats Demontering/avinstallation

Återlämning på Hjälpmedelscentral

 • Hjälpmedel kan lämnas direkt till Hjälpmedelscentralen utan någon
  hämtorder. Återlämning görs vid reception eller returmottagning.
  Hjälpmedelscentralens personal tar hjälpmedlet i retur och erbjuder
  returkvitto.

Återlämning av köphjälpmedel

 • Köphjälpmedel ska inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen utan ska
  returtas till buffertförråd för skrotning eller återanvändning. (Undantag finns för buffertförråd på sjukhus där hämtorder kan registreras för
  köphjälpmedel).
 • Köphjälpmedel kan, vid hämtning på patientens vistelseadress,
  registreras på hämtorder under förutsättning att det finns hyreshjälpmedel att hämta. Hämtorder får inte göras på enbart köpartiklar.

Hjälpmedel har förkommit.

Av vårdgivaren utsedd person gör anmälan om förkommet hjälpmedel,
enligt instruktion på Hjälpmedelscentralens webbplats Anmälan om förkommet hjälpmedel


Huvudhjälpmedel (individmärkt) är återlämnat men inte avregistrerat.

Felrapport ”Tillbakalämnat, men ej avregistrerat huvudhjälpmedel från
brukare” görs enligt instruktion på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Tillbehör, reservdelar eller inställningar ligger felaktigt kvar på patienten i webSesam.

Gäller exempelvis tillbehör och reservdelar som återlämnats men inte
avregistrerats samt inställningar av hjälpmedel som har ett eget
artikelnummer och som ska rensas bort från patientbilden.
Av vårdgivaren utsedd person avregistrerar genom att göra en hämtorder i webSesam med någon av nedanstående hämtorderorsaker:
Återlämnat men ej avregistrerat – Tillbehör
Återlämnat men ej avregistrerat – Reservdelar
Återlämnat men ej avregistrerat - Inställningar
Tillbehören/Reservdelen/Inställningen avregistreras automatiskt från
patienten och eventuell hyra avslutas.

Hjälpmedel finns hos patient men är inte registrerat i webSesam

Använd hämtorder i WebSESAM, skriv hjälpmedlets benämning och eventuellt individnummer i ruta Hämtorderinformation.

Hjälpmedel finns hos patient och är registrerat i webSesam men saknar individnummermärkning.

Märk upp hjälpmedlet med rätt individnummer och gör hämtorder i webSesam.

 

Hämtning av annan orsak än återlämning

2023-05-02
Författare: Christian Ahlborg
Reviderad/granskad av:
Samordningsfunktionen Fredrik Ahlvik och Anette Alfredsson

 

   

                                  


Senast uppdaterad: 2023-05-02 13:55