Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Så här arbetar Hjälpmedelscentralen under Covid- 19

Instruktion för hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel

     Allmän information

 • Hämtning kan beställas när hjälpmedel ska återlämnas eller av annan anledning ska skickas till Hjälpmedelscentralen. Gå till information nedan.                                                    
 • Vid återlämning till Hjälpmedelscentralen ska hjälpmedlet vara synligt
  rent och vid behov desinfekterat med ytdesinfektionsmedel. Går
  hjälpmedlet inte att rengöra och desinfektera ska det inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen,  utan kasseras av vårdgivaren och anmälas till Hjälpmedelscentralen som onormalt slitage.
 • Hämtning beställs via hämtorder i webSesam. Manuell order finns på
  Hjälpmedelscentralens webbplats och används endast vid längre
  avbrott i systemet.
 • Hämtning av hjälpmedel ska i första hand utföras i samband med
  nästkommande fasta leveransdag för det geografiska området, och
  maximalt 7 arbetsdagar efter att hämtorder registrerats.
 • Funktionshyran avslutas med automatik 3 arbetsdagar efter registrering av hämtorder.
 • Hjälpmedelscentralen ska avregistrera hjälpmedel från
  hjälpmedelsbilden i webSesam inom 7 arbetsdagar från det att
  hämtordern registrerats.
 • Hjälpmedel som har förkommit ska inte registreras på hämtorder, utan
  ska istället rapporteras som förkommet hjälpmedel enligt rutin. Se
  vidare punkt 5 nedan.
 • Vid felaktigt registrerad hämtorder kontakta Hjälpmedelscentralens
  kundtjänst val 2 därefter val 1 för Lager-Leverans-Kundorder för att makulera hämtorder.

  Registrering av hämtorder

 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att det
  som bockas i på hämtordern överensstämmer med det som ska
  hämtas.
 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att
  hjälpmedel är demonterade och väl rengjorda (t.ex. sängdävert,
  antidecubitusmadrasser, el-sängryggstöd och fast toaförhöjning).
  Kontroll kan göras personligen eller genom att stämma av med patient,
  närstående, omvårdnadspersonal eller annan berörd. För hämtning av
  hjälpmedel monterade i tak eller vägg, se nedan.
 • Om patienten har hjälpmedel på två platser t.ex. korttidsenhet och
  egna hemmet ska två separata hämtorder göras.
 • Den som registrerar hämtordern ska kontrollera att rätt kontaktuppgifter finns angivna på hämtorder (adress, telefon, portkod, person som ska kontaktas mm). I informationsfältet finns det möjlighet att skriva kommentarer och praktisk information angående hämtningen.
 • Vid hämtning från dödsbo registreras detta under orsak vid registrering av hämtorder. Önskas annat datum för hämtning än ordinarie hämtdag skrivs önskemål om hämtdatum i fritext i kommentarfältet. Hjälpmedelscentralen kontaktar snarast den angivna kontaktpersonen för att överenskomma om datum och tidpunkt.
 • När hämtorder är registrerad tar Hjälpmedelscentralen kontakt med angiven kontaktperson för att boka tid för hämtning.
  Hjälpmedelscentralen gör kontaktförsök under en period på 7 arbetsdagar och lämnar om möjligt meddelande via telefonsvarare eller SMS.
 • I de fall Hjälpmedelscentralen inte når angiven kontaktperson under
  perioden makuleras hämtorder och hyran återstartas. Meddelande om
  makulerad hämtorder görs i webSesam. Kan hämtningen inte
  genomföras på grund av att ingen finns på plats vid en överenskommen hämtning, så debiteras vårdgivaren för bomkörning
  med fastställd avgift.
 • Vid hämtning på patientens vistelseadress kontrollerar transportören
  att hämtorder stämmer överens med de hjälpmedel som ska
  återlämnas och lämnar returkvitto på platsen.

  Hjälmedel som ska hämtas från enhet eller annat överenskommet ställe

 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att det
  som bockas i på hämtordern överensstämmer med det som ska
  hämtas.
 • Den som registrerar hämtordern kontrollerar och säkerställer att
  hjälpmedel är demonterade och väl rengjorda (t.ex. sängdävert,
  antidecubitusmadrasser, el-sängryggstöd och fast toaförhöjning).
  Kontroll kan göras personligen eller genom att stämma av med patient,
  närstående, omvårdnadspersonal eller annan berörd. För hämtning av
  hjälpmedel monterade i tal eller vägg, se nedan.
 • Hjälpmedel placeras i lastbärare (när sådan finns) på angiven plats.
  Lastbärare packas så att de kan lastas ur på ett säkert sätt med tanke på både personal och hjälpmedel.
 • Hämtordrar skrivs ut och fungerar som följesedel för de hjälpmedel som ska hämtas. För korrekt utskrift tryck först på ”Verkställ”.
  Utskriften måste göras genom att använda knappen ”Skriv ut” i webSesam, annars kommer inte all information med.
  Hämtordrar läggs i avsedd låda alternativt fästs på hjälpmedlet (om låda saknas). Tejp ska inte användas på textila material eller plexiglas.

     Hämtning av fast monterade hjälpmedel

 • Med fast monterade hjälpmedel menas hjälpmedel som är monterade i
  tak eller vägg samt hjälpmedel som monterats i annat hjälpmedel, t ex
  drivaggregat som monterats på en manuell rullstol.
 • Vid hämtning av fast monterade hjälpmedel ska arbetsorder registreras
  istället för hämtorder. Välj montering/Installation/demontering och ange i fältet för kommentarer att hjälpmedlet ska demonteras för hämtning. Hjälpmedelscentralen använder då arbetsordern som ett underlag för hämtning och avregistrering.

     Återlämning på Hjälpmedelscentral

 • Hjälpmedel kan lämnas direkt till Hjälpmedelscentralen utan någon
  hämtorder. Återlämning görs vid reception eller returmottagning.
  Hjälpmedelscentralens personal registrerar en hämtorder och lämnar
  returkvitto.

  Återlämning av köphjälpmedel

 • Köphjälpmedel ska inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen utan ska
  returtas till buffertförråd för skrotning eller återanvändning. (Undantag finns för buffertförråd på sjukhus där hämtorder kan registreras för
  köphjälpmedel).
 • Köphjälpmedel kan, vid hämtning på patientens vistelseadress,
  registreras på hämtorder under förutsättning att det finns hyreshjälpmedel att hämta. Hämtorder får inte göras på enbart
  köpartiklar.

  Hjälpmedel har förkommit.

  Av vårdgivaren utsedd person gör anmälan om förkommet hjälpmedel,
  enligt instruktion på Hjälpmedelscentralens webbplats.

  Huvudhjälpmedel (individmärkt) är återlämnat men inte avregistrerat.

  Felrapport ”Tillbakalämnat, men ej avregistrerat huvudhjälpmedel från
  brukare” görs enligt instruktion på Hjälpmedelscentralens webbplats.

  Tillbehör, reservdelar eller inställningar ligger felaktigt kvar på patienten i webSesam.

  Gäller exempelvis tillbehör och reservdelar som återlämnats men inte
  avregistrerats samt inställningar av hjälpmedel som har ett eget
  artikelnummer och som ska rensas bort från patientbilden.
  Av vårdgivaren utsedd person avregistrerar genom att göra en hämtorder i webSesam med någon av nedanstående hämtorderorsaker:
  Återlämnat men ej avregistrerat – Tillbehör
  Återlämnat men ej avregistrerat – Reservdelar
  Återlämnat men ej avregistrerat - Inställningar
  Tillbehören/Reservdelen/Inställningen avregistreras automatiskt från
  patienten och eventuell hyra avslutas.

  Hjälpmedel finns hos patient men är inte registrerat i webSesam

  Använd hämtorder i WebSESAM, skriv hjälpmedlets benämning och eventuellt individnummer i ruta Hämtorderinformation.

  Hjälpmedel finns hos patient och är registrerat i webSesam men saknar individnummermärkning.

  Märk upp hjälpmedlet med rätt individnummer och gör hämtorder i webSesam

         Medicinteknisk avvikelse Process - Bild (vgregion.se)

         Hämtning av annan orsak än återlämning

 

         2020-10-19
         Författare: Christian Ahborg
         Reviderad/granskad av: Samordningsfunktionen Kristina Süvari,                           Anette Alfredsson
                                       

 

                                  

Senast uppdaterad: 2021-01-28 16:28